Azuro pH minus flytande 20 L

Ordinarie pris 690 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 690 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 690 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 690 kr

Azuro pH minus flytande 20 L

 

Produkten innehåller svavelsyra 30–40 %, beteckning indexnummer: 016-020-00-8.

 

Bruksanvisning:

Produkten är avsedd för sänkning av pH-värde i poolvattnet med hjälp av automatiska
doseringsstation. Följ anvisningar som finns angivna i bruksanvisning till respektive doseringsstation.

Optimalt pH-värde i poolvattnet är 7,0 – 7,4. Var mycket försiktigt när du hanterar behållare – öppna försiktigt.
Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning-skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Ät, drick eller rök ej vid arbetet. Vid kontakt med metalldelar utvecklas väte, vilket medför risk för explosion.

 

Obs: Blanda inte med andra produkter. Späd inte med vatten – produkten värms upp snabbt och kan stänka ut!

 

FARA:

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Förvaras inlåst.

 

Första hjälp:

Allmänna anvisningar: I alla fall när du är tveksam eller när symptom kvarstår, uppsök läkarvård.
Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den i vila och värme. Vid oregelbunden andningen använd syrgasmask (bara utbildade personer). Vid andningsstopp ge konstgjord andningen och uppsök läkarvård.
Vid kontakt med hud: Ta av nedstänkta kläder. Spola genast med mycket varmt vatten i flera minuter. I detta fall behövs läkarvård eftersom obehandlad brännskada leder till dåligt läkande sår.
Vid kontakt med ögon: Spola genast under rinnande ljummet vatten vid öppna ögonlock i minst 15 minuter. Uppsök genast läkare.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick mycket vatten. FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Uppsök läkare. Ge andhjälp genom munnen till en medvetslös person. Placera medvetslös person i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

 

Förvaring:

Förvara produkten med locket uppåt i originalförpackningen i väl ventilerat utrymme och utsätt inte produkten mot solljus och frost avskilt från mat, foder, drycker.

 

Garantitid:

24 månaders garanti från tillverkningsdatum och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Släpp inte produkten ut i avloppssystemet. Lämna oanvänd eller tom förpackningen med rester till uppsamlingsplats för farligt avfall! Skölj ur förorenad förpackningen flera gånger med vatten och lämna den till behållare för insamlingen av kommunalt avfall.

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

 

Volym:

20 l


Tillverkare:

Mountfield