Produktserie: Hållbarhet

Hållbarhet Villahome.se

Villahome.se leder vägen framåt genom att visa att hållbarhetsarbete inte enbart är beroende av ekonomiskt kapital eller företagsstorlek, utan snarare handlar om viljan att göra skillnad. Som en del av vår strävan att minska vår miljöpåverkan och främja en mer hållbar resursanvändning har vi implementerat en ambitiös hållbarhetsstrategi inom vår verksamhet. Genom denna strategi är vårt mål att uppmuntra till medveten konsumtion och bidra till en framtid med hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara en förebild inom branschen genom att integrera miljövänliga metoder och lösningar i våra verksamhetsprocesser. Genom att fokusera på hållbarhet vill vi inspirera och engagera våra kunder, andra e-handlare och samhället i stort att ta aktiva steg mot en mer hållbar framtid.

Se hur vi bidrar till en hållbar e-handel

Sedan vi grundade Villahome.se har hållbart företagande varit en viktig del inom vår dagliga verksamhet och de mål vi sätter upp för framtiden. Hållbarhet är en förutsättning för vår fortsatta framgång och det är viktigt att hållbarhet betraktas som en självklar del av vår verksamhet. Vi söker kontinuerligt nya sätt att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete inom hela vår värdekedja. Vår vision är att bidra till en mer hälsosam värld genom att vara en ledande aktör inom hållbar utveckling. Se nedan hur vi jobbar med att bidra till en hållbar e-handel.

Hållbar leverantörskedja

Vår största hållbarhetspåverkan finns inom våra leverantörskedjor. För att främja hållbarhet i våra leverantörskedjor måste våra leverantörer uppfylla de tio principerna i FN:s Global Compact:

 • Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
 • Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
 • Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten av kollektiva förhandlingar
 • Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
 • Princip 5: Avskaffa barnarbete
 • Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
 • Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
 • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
 • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
 • Princip 10: Motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Att ha en hållbar leverantörskedja inom vår verksamhet är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det bidrar till att minska den totala miljöpåverkan, stärka de sociala och ekonomiska villkoren i de länder där våra produkter produceras, samt stärka vårt varumärke och kundlojalitet. Det är därför viktigt att vi inom vår verksamhet tar ansvar för vår egen leverantörskedja och arbetar med leverantörer som delar våra värderingar och engagemang för hållbarhet.

Miljöarbete

Vår största miljöpåverkan finns i vår leverantörskedja. Därför är vårt leverantörskedjearbete en förutsättning för att minimera vår miljö- och klimatpåverkan.

Sortiment av hög kvalitet

Hög produktkvalitet är en viktig faktor inom vår verksamhet när det gäller hållbarhet. Det finns flera skäl till detta:

Minskar avfallet

Hög produktkvalitet i vårt sortiment bidrar till att minska avfallet. När produkter håller hög kvalitet, minskar risken för att de går sönder eller behöver bytas ut, vilket i sin tur minskar mängden avfall som produceras. Detta är viktigt för att minska vår påverkan på miljön och för att främja en mer hållbar användning av resurser.

Minskar energiförbrukningen

Hög produktkvalitet bidrar till att minska energiförbrukningen och utsläppen. När produkter är av hög kvalitet, fungerar de vanligtvis mer effektivt och kräver mindre energi för att fungera. Detta innebär att det krävs mindre energi och resurser för att producera och använda produkterna, vilket leder till en lägre miljöpåverkan.

Hållbar konsumtionskultur

Hög produktkvalitet bidrar till att skapa en mer hållbar konsumtionskultur. När produkter är av hög kvalitet, är det mer troligt att våra kunder kommer att använda dem under en längre tid och att de kommer att ha en mer positiv syn på att investera i kvalitetsprodukter. Detta kan leda till en minskning av överkonsumtionen och till att våra kunder istället väljer högkvalitativa produkter som är mer hållbara på lång sikt.

Hög produktkvalitet en viktig faktor när det gäller hållbarhet eftersom det bidrar till att minska avfallet, energiförbrukningen och utsläppen samtidigt som det bidrar till en mer hållbar konsumtionskultur. Det är därför viktigt att vi inom vår verksamhet arbetar för att erbjuda högkvalitativa produkter som är hållbara på lång sikt och som kan bidra till att skapa en mer hållbar framtid.

Långsiktiga samarbetspartner

Villahome.se strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och leverantörer baserat på ömsesidigt förtroende och samarbete. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners och leverantörer också är engagerade i att bygga långsiktiga relationer.

Vår uppförandekod

Villahome.se är dedikerade att erbjuda våra kunder en enastående upplevelse genom att erbjuda högkvalitativa produkter, pålitlig service och ett starkt engagemang för hållbarhet. För att upprätthålla vår höga standard har vi en uppförandekod som alla våra anställda, samarbetspartners och leverantörer förväntas följa.

Integritet och ärlighet

Villahome.se strävar efter att bygga relationer med kunder, samarbetspartners och leverantörer baserat på ärlighet, öppenhet och respekt. Vi agerar alltid med integritet och följer alla tillämpliga lagar och regler. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners och leverantörer också agerar på detta sätt.

Hållbarhet

Villahome.se är engagerade i att minska vår påverkan på miljön genom att erbjuda hållbara produkter och ta ansvar för våra affärspraktiker. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners och leverantörer också delar vår strävan efter hållbarhet och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Kundfokus

Vi arbetar för att ge våra kunder en positiv upplevelse genom att erbjuda högkvalitativa produkter och enastående kundservice. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners och leverantörer också är kundfokuserade och arbetar för att ge kunderna den bästa möjliga upplevelsen.

Genom att följa denna uppförandekod upprätthåller vi vårt rykte som en pålitlig och ansvarstagande aktör på marknaden.

Bra arbetsgivare

Inom vår verksamhet strävar vi efter att vara en bra arbetsgivare. Här är några argument som visar hur vi uppnår detta:

Ökad trivsel hos våra anställda

Genom att vara en bra arbetsgivare bidrar vi till att öka trivseln och engagemanget hos våra anställda. När vi är måna om våra anställda och skapar en hälsosam arbetsmiljö, leder det till ökad produktivitet, minskad personalomsättning och minskade sjukfrånvarokostnader. Detta kan bidra till att minska påverkan på miljön genom att minska energiförbrukningen och materialanvändningen som skulle krävas för att ersätta personal eller för att upprätthålla produktionen vid hög personalomsättning.

Stärkta arbetsvillkor för de anställda

Som en bra arbetsgivare kan vi hjälpa till att förbättra arbetsvillkoren och stärka våra anställdas rättigheter. Genom att ge bra lön och förmåner, erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter, och säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö, kan vi bidra till att stärka och upprätthålla mänskliga rättigheter. Detta är särskilt viktigt för oss att främja en hållbar utveckling, där sociala och miljömässiga frågor är tätt sammanvävda.

Främjar en hållbar affärspraxis

Som en bra arbetsgivare bidrar vi till att främja en hållbar affärspraxis. Genom att ha en etisk och ansvarsfull inställning till affärsverksamheten kan vi minska sin miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande och bidra till en mer hållbar utveckling. Genom att sätta höga standarder inom vår verksamhet och för våra leverantörer kan vi bidra till att skapa en hållbarare försörjningskedja och minska den totala påverkan på miljön och samhället.

En bra arbetsgivare viktig ur ett hållbarhetsperspektiv inom vår verksamhet eftersom det bidrar till ökad trivsel och engagemang hos våra anställda, förbättrade arbetsvillkor och stärkta mänskliga rättigheter, samt främja en hållbar affärspraxis. Det är därför viktigt att vi inom vår verksamhet tar ansvar för att vara en bra arbetsgivare och att sträva efter att skapa en mer hållbar framtid för både anställda och samhälle.

Våra medarbetare

 • Agerar ärligt och med integritet
 • Följer alla relevanta lagar och förordningar
 • Respekterar och upprätthåller Villahomes anseende
 • Rapporterar alla överträdelser av förordning eller lag

Sekretess och datasäkerhet

Inom vår verksamhet lägger vi stor betydelse vid att skydda våra kunders och samarbetspartners integritet och personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av datasäkerhet, sekretess och personlig integritet har vi etablerat vår Cookie och Integritetspolicy.

Vi främjar hållbarhet genom tillgänglig e-handel

Förutom att driva vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, sätter vi också stor vikt vid att erbjuda en tillgänglig och informativ e-handelsplattform för våra kunder. Vi strävar efter att skapa en användarvänlig och tillgänglig webbplats där alla kan navigera och interagera utan hinder. Genom att fokusera på tillgänglighet i vår e-handelssatsning vill vi säkerställa att varje kund, oavsett eventuella funktionshinder, kan dra nytta av vårt utbud och information. Vi implementerar bästa praxis och tillämpar tillgänglighetsstandarder för att säkerställa en smidig och inkluderande användarupplevelse för alla. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi skapar en tillgänglig e-handelssajt, kan du ta en titt på vår dedikerade sida som tar upp detta ämne i detalj.