Azuro Chockklor Granulat 3 kg

Ordinarie pris 459 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 459 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 459 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 459 kr

Azuro Chockklor Granulat 3 kg

 

Effekt:

Granulat som desinfektionsmedel för underhåll under hela badsäsongen och drift för såväl pool som spabad. Särskilt lämpligt för engångsbehandling alltså chockklorering av kraftigt förorenade pooler eller spabad. Tar död på alger och virus. Vid lösning i poolvatten sker kraftig ökning av klorkoncentration som tar död på de flesta vanliga virus och algarter.

 

Bruksanvisning:

Allmänt gäller för att uppnå rent och hygieniskt vatten, skall pH-värdet ligga mellan 7,0 – 7,4 och innehållet av fritt klor skall ligga mellan 0,3 – 0,6 mg/l (vid vattentemperatur över 28°C rekommenderas att använda högre koncentration upp till 0,8 mg/l). Om klorhalten sjunker under 0,3 mg/l behövs det tillsättas klor. Om den fria klorhalten är högre än 0,8 mg/l använd inte spabadet eller poolen. Efter påfyllning av vatten, utför förebyggande vattenbehandling genom att använda våra klormedel som Azuro Veckoklor TriTab 200g eller 20g beroende på storlek av pool eller spabad. Om algtillväxt finns, använd dosen för en snabb chockklorering. Kontrollera och justera pH-värdet till 7,0 – 7,4 innan du använder produkten. Efter 24 timmar kontrollera och justera pH-värdet igen. Viktigt: För en korrekt användning måste man använda testutrustning för mätningen av pH-värdet och fri klorhalt. Mät minst 2 ggr per vecka både pH-värdet och koncentration av fritt klor. Klorera helst på kvällen. För inomhuspool: Sörj för god ventilation av poolen i ungefär 24 timmar efter dosering.

 

Doseringsanvisning:

Grundläggande dos är 100 g (100 g motsvarar 100 ml) starkt granulat per 10 m3 vatten (10 000 l). För chockklorering kan man använda högst 200 g per 10 m3 vatten.

 

Doseringssätt:

Lös upp önskad dos noggrant i en plasthink med vatten i. TILLSÄTT PRODUKTEN I VATTEN OCH INTE TVÄRTOM! Häll upplöst produkt långsamt i spabads- eller poolvattnet eller i skimmer (ytvattenrenare). Under dosering samt 24 timmar efter måste filterrening vara igång.

 

Utseende och sammansättning:

Vitt kristalliskt helt vattenlösligt granulat. Aktiva substansen är natrium dichloroisocyanurate, dihydrat (1000 g/kg) som innehåller 56 % av fritt klor, indexnummer 613-030-01-7.

 

Varning:

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/ behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall!

 

Första hjälp:

Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den ute tills symptom försvinner helt.
Vid kontakt med hud: Spola genast med vatten i minst 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Uppsök läkarvård om irritation kvarstår.
Vid kontakt med ögon: Skölj genast med öppna ögonlock under rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök genast läkarvård.
Vid förtäring: FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Ge den skadade 1 – 2 glas vatten att dricka. Uppsök genast läkarvård. Vid behov kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

 

Förvaring:

Se till att du förvarar produkten på korrekt sätt - om produkten kommer i kontakt med ett annat ämne (produkt) eller fukt kan det leda till kraftig kemisk reaktion och därefter brand. Förvara produkten i väl försluten originalförpackning åtskilt från mat, drycker och foder i sval, torr och mörk och väl ventilerad plats borta från värmekälla, öppen eld, brännbara och sura ämnen samt fukt.

 

Varning:

Obs! Använd inte med andra produkter. Produkten kan utveckla farliga gaser (klorgas). Vidrör inte produkten med våta händer. Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

Minst 3 år från tillverkningsdatum vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Släpp inte produkten ut i avloppssystemet. Lämna oanvänd produkt till uppsamlingsplats för hantering av farligt avfall.

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning. Granskat av VUOS a.s., certifieringsorgan CETA.

 

Volym:

3 kg

 

Tillverkare:

Mountfield