Azuro Flockningsmedel 1 L

Ordinarie pris 99 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 99 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 99 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 99 kr

Azuro Flockningsmedel 1 L

 

Effekt:

Flockningsmedel fångar upp små smutspartiklar vid pH-värdet mellan 5,0 – 9,0. Genom att använda denna produkt blir vattnet rent och kristallklart.

 

Bruks- och doseringsanvisning:

Håll pH-värdet mellan 7,0 – 7,4. Dosera 50 – 70 ml (4 matskedar) per 10 m3 vatten. Blanda önskad dos försiktigt med vatten i en plastbehållare och häll långsamt i bräddavloppets silkorg vid påslagen filtrering. Låt poolens filterrening vara igång under 24 timmar. Större partiklar (flockar) sjunker till botten (dessa kan du bottensuga med hjälp av en bottensuganordning) och mindre partiklar fångas upp i filtret.

 

Färg och sammansättning:

Klar, färglös vätska utan lukt. Innehåller aluminium sulfat, CAS 17927-65-0.

 

FARA:

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras endast i originalbehållaren. Använd skyddshandskar/ögonskydd.

 

Första hjälpen:

Om det uppstår symptom på akut hälsoskada (andnöd, ihållande hosta, obehag i bröst, illamående, nedsatt sensorisk perception, svaghet och dyl.) kontakta läkare omedelbart.
Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den ute tills symptom försvinner helt. Om du upplever symptom för skut skada (andfåddhet, ihållande hosta, bröstsmärta, illamående, nedsatt sensorisk förmåga, svaghet).
Vid kontakt med hud: Spola genast med vatten och tvätta med tvål i 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Vid kontakt med ögon: Ta bort kontaktlinser, spola genast med öppna ögonlock så snabbt som möjligt under rinnande vatten i minst 10 minuter. Undvik kontamination av oskadat ögon. Uppsök läkarvård.
Vid förtäring: Skölj munnen med vatten och ge genast den skadade ett par glas vatten att dricka (2–4 dl). Om den skadade kräks spontant se till att den skadade inte andas in kräkrester. Ge inte aktivt kol och inte heller något neutraliserande medel till den skadade. FRAMKALLA INTE KRÄNKNING Kontakta läkare om problem kvarstår.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i sval, torr plats åtskild från mat, drycker och foder.

 

Varning:

Blanda inte med andra produkter! Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

24 månaders garanti från tillverkningsdatum och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Häll inte produkten i avloppssystemet, Lämna oanvänd produkt till återvinningscentral som tar hand om farligt avfall. LÄMNA REN FÖRPACKNING TILL AVSEDD PLATS FÖR AVFALLSHANTERING!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

 

Volym:

1 l

 

Tillverkare:

Mountfield