Azuro pH minus granulat 1,5 kg

Ordinarie pris 89 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 89 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 89 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 89 kr

Azuro pH minus granulat 1,5 kg

 

Effekt:

Produkten används för sänkning av pH-värde i spabad- eller poolvatten. Badvatten skall ha ett pH-värde mellan 7,0 – 7,4. Inom detta intervall garanteras effektivast verkan av spa- & poolklor utan biverkningar.

 

Bruks- och doseringsanvisning:

Kontrollera pH-värdet minst 2 ggr per vecka och reglera omedelbart avvikelser från idealt värde (främst behövs kontroll innan dosering av spa- & poolklor). pH-värde >7,4 kan göra missfärgningar av vattnet som kan bli mjölkigt och grumligt, sänka verkan av pool- & spaklor, klorlukt eller irritation av ögon eller hud. Vid pH-värde <7,0 kan leda till ökad korrosion av spabadets eller poolens metalldelar, blekning av färgat material samt irritation av ögon och hud. Att sänka pH-värdet med 0,2 tillsätt 15g per 1 m3 (1 000 l) vatten (vid hårt vatten behövs oftast högre dos). Lös upp beräknade doseringsmängd ordentligt i vattnet i en plasthink och häll långsamt i ditt spabad eller pool med påslagen filtrering. Mätning av pH-värde (genom lämplig testutrustning) skall göras efter noggrann blandning i spabad eller pools vatten. Upprepa förfarandet tills pH-värdet är inom önskad intervall. Tills du har blandat ut allt pulver noggrant i din pool eller spabad (med hjälp av filtrering) och justering av pH-värde till önskat intervall har skett får ingen personen vistas i spabadet eller poolen!
Vägledning: 250 g motsvarar ungefär 150 ml.

 

Utseende och sammansättning:

Gulvit granulat som innehåller natriumvätesulfat (>95%), indexnummer: 016-046-00-X.

 

FARA:

Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

 

Första hjälp:

Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den ute tills symptom försvinner helt.
Vid kontakt med hud: Spola genast med vatten och tvätta med tvål i minst 15 minuter. Om irritation kvarstår uppsök genast läkarvård.
Vid kontakt med ögon: Spola genast med öppna ögonlock under rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök alltid läkarvård.
Vid förtäring: Ge den skadade 1 – 2 glas vatten att dricka. FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Uppsök genast läkarvård.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i sval och torr plats åtskilt från alkaliska material och värmekällor. Förvara oåtkomligt för barn.

 

Varning:

Blanda inte med andra produkter. Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

2 år från tillverkningsdatum vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Häll inte produkten i avloppssystemet, lämna till återvinningscentral som tar hand om farligt avfall. Skölj ur tom förpackning ordentligt med vatten. LÄMNA REN FÖRPACKNING TILL AVSEDD PLATS FÖR AVFALLSHANTERING!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

 

Volym:

1,5 kg

 

Tillverkare:

Mountfield