Azuro pH plus granulat 4 kg

Ordinarie pris 219 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 219 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Availability: 20 i lager
SKU: 3BCH3022
Ordinarie pris 219 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 219 kr

Azuro pH plus granulat 4 kg

 

Effekt:

Produkten används för höjning av pH-värde i spabad- eller poolvatten. Badvatten skall ha pH-värdet mellan 7,0 – 7,4. Inom detta intervall garanteras effektivast verkan av pool- & spaklor utan biverkningar.

 

Bruks- och doseringsanvisning:

Kontrollera pH-värdet minst 2 ggr per vecka och reglera omedelbart avvikelser från idealt värdet (främst behövs kontroll innan dosering av pool & spaklor). pH-värde >7,4 kan göra missfärgningar av vattnet som kan bli mjölkigt och grumligt, sänka verkan av pool eller spaklor, klorlukt eller irritation av ögon eller hud. Vid pH-värde <7,0 kan leda till ökad korrosion på spabadets eller poolens metalldelar, blekning av färgat material samt irritation av ögon eller hud. Att höja pH-värdet med 0,2 tillsätt 10g per 1 m3 (1 000 l) vatten (vid mjukt vatten behövs oftast tillsätta högre dos). Lös upp beräknade doseringsmängd ordentligt i en plasthink med vatten och häll långsamt i spabad- eller poolvattnet vid påslagen filtrering. Mätning av pH-värde (genom lämplig testutrustning) skall göras efter noggrann blandning i spabads eller poolvattnet. Upprepa förfarandet tills pH-värdet är inom önskat intervall. Tills du har blandat ut allt pulver noggrant i din pool eller spabad (med hjälp av filtrering) och justering av pH-värde till önskat intervall har skett får ingen personen vistas i spabadet eller poolen!


Vägledning:

100 g motsvarar ungefär 150 ml.

 

Utseende och sammansättning:

Finmalt pulver i vit färg. Innehåller natriumkarbonat (100%), indexnummer: 011-005-00-2.

 

Varning:

Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

Första hjälp:

Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den ute tills symptom försvinner helt.
Vid kontakt med hud: Spola genast med vatten och tvätta med tvål i minst 15 minuter. Om symptom kvarstår uppsök genast läkarvård.
Vid kontakt med ögon: Spola genast med öppna ögonlock under rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök alltid läkarvård.
Vid förtäring: Ge den skadade 1 – 2 glas vatten att dricka. FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Uppsök genast läkarvård.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i sval och torr plats åtskilt från mat, dryck och foder. Skydda mot fukt.

 

Varning:

Blanda inte med andra produkter! Tillverkare ansvarar inte för skador som försakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

2 år från tillverkningsdatum och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Häll inte produkten i avloppssystemet. Lämna oanvänd produkt till återvinningscentral som tar hand om farligt avfall. Sköl ur tom förpackning ordentligt med vatten. LÄMNA REN FÖRPACKNING TILL AVSEDD PLATS FÖR AVFALSSHANTERING!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

 

Volym:

4 kg

 

Tillverkare:

Mountfield