Azuro Rengöring för Pool & Spabad 0,6 L

Ordinarie pris 99 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 99 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 99 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 99 kr

Azuro Rengöring för Pool & Spabad 0,6 L

 

Högeffektiv produkt för rengöring av kraftig förorenade ytor

 

Effekt:

Det ansamlas olika smuts på poolväggar (såsom kosmetika, kroppsvätskor, damm och föroreningar från luft) som bildar lämplig miljö för alg- och bakterietillväxt. Aktiva substanser av produkten Azuro Clear Forte hjälper till att snabbare få bort föroreningar. Produkten kan användas även som rengöringsmedel för hushåll för att ta bort organiska föroreningar (fett, matlagningsrester o dyl.) på kakelbeläggning, emaljerad yta, stekgaller osv.

 

Bruksanvisning:

Man bör rengöra poolen/ spabadet noggrant minst en gång per år. Helst på våren före påfyllningen eller hösten innan vinterförvaring. Ytterligare behandling kan utföras vid behov. Applicera outspädd produkt på förorenade ytor och låt den verka 10–15 minuter. Därefter utför mekanisk rengöring genom att använda en trasa eller en borste och skölj ytor noggrant med vatten. Utifall kraftig nedsmutsning, repetera behandling.

 

Utseende och sammansättning:

Viskös vätska som innehåller kaliumhydroxid.

 

FARA:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Förvaras inlåst.

 

Första hjälp:

Om det uppstår symptom på akut hälsoskada (andnöd, ihållande hosta, obehag i bröst, illamående, nedsatt sensorisk perception, svaghet och dyl.) kontakta läkare omedelbart.
Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft, skölj ögon, mun, näshålan med vatten. Undvik inandning av dimma/ ångor/ små partiklar. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd. Om du upplever symptom på akut skada (andfådd, ihållande hosta, bröstsmärtor, illamående, nedsatt sensorisk förmåga, svimning) tillkalla läkare omedelbart.
Vid kontakt med hud: Börja med att spola med mycket vatten och fortsätt i 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Vid brännskador eller irritation uppsök läkarvård.
Vid kontakt med ögon: Skölj omedelbart under rinnande vatten i 15 minuter. Uppsök genast läkarvård.
Vid förtäring: FRAMKALLA INTE KRÄNKNINGÍ! Ge 1–2 glas vatten att dricka. Uppsök genast läkarvård.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i sval, torr och väl ventilerad plats vid temperatur under 40 °C åtskilt från mat, drycker och foder.

 

Varning:

Produkten i koncentrerad form kan irritera ögonen särskilt hos känsliga personer. Ät, drick eller rök ej vid hantering med produkt. Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

24 månaders garanti från tillverkningsdatum och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Häll inte produkten i avloppssystemet. Lämna oanvänd produkt till återvinningscentral som tar hand om farligt avfall. Skölj ur tom förpackning noggrant med vatten som används som ett sköljmedel. LÄMNA REN FÖRPACKNING TILL AVSEDD PLATS FÖR AVFALLSHANTERING!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

 

Volym:

0,6 l

 

Tillverkare:

Mountfield