Azuro Veckoklor Klor TriTab 20g 0,9 kg

Ordinarie pris 219 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 219 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 219 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 219 kr

Azuro Veckoklor Klor TriTab 20g 0,9 kg

 

Universalprodukt för rengöring och desinfektion av spabad eller poolvatten

 

Effekt:

Klortabletter används som desinfektionsmedel för underhåll under hela badsäsongen och pooldriften såväl för inomhus- som utomhuspooler samt spabad. Den förhindrar bildandet av alger, bakterier och virus. Tabletten löser sig sakta i vattnet där frigörs klor och därmed sker desinfektion och oxidation av organiska föroreningar i poolvattnet.

 

Bruksanvisning:

Allmänt gäller för att uppnå rent och hygieniskt vatten, skall pH-värdet ligga mellan 7,0 – 7,4 och innehållet av fritt klor skall ligga mellan 0,3 – 0,6 mg/l (vid vattentemperatur över 28°C rekommenderas att använda högre koncentration upp till 0,8 mg/l). Om klorhalten sjunker under 0,3 mg/l behövs ny klor dosering tillsättas. Använd inte poolen om den fria klorhalten är högre än 0,8 mg/l,
reducera klordoseringen och vänta tills värdet ligger i angiven intervall. Kontrollera och justera pH-värdet till 7,0 – 7,4 innan du använder produkten. Efter 24 timmar från dosering, kontrollera och justera pH-värdet igen. Efter uppstart av pool utför förebyggande vattenbehandlingen genom att använda snabblösligt klormedel Azuro Chockklor Granulat samt Azuro Veckoklor TriTab. Du måste tillsätta klortabletter redan nästkommande dag efter den första kloreringen.

 

Viktigt:

För en korrekt användning måste man använda testset för mätningen av pH-värde och fritt klor. Mät minst 2 ggr per vecka, pH-värde och koncentration av fritt klor.

 

Doseringsanvisning:

Pool: Tillsätt 1 klortablett per 3 m3 vatten var 5 – 8 dag vid temperatur under 25 °C och tillsätt 2 tabletter vid temperatur över 25 °C.
Spabad: Tillsätt 1 klortablett per 1 m3 vatten var 5 – 8 dag

 

Doseringssätt:

Genom doseringsflottör: lägg i erforderlig tablettmängd i doseringsflottör. Låt flottören flyta fritt på vattenyta.
Genom klordoserare inbyggd i returledning: lägg i erforderlig tablettmängd i klordoserare. Ställ in önskat genomflöde genom doserarens reglageventiler så att rätt klorvärde erhålls.
KASTA ALDRIG KLORTABLETTER DIREKT I POOLEN!

 

Utseende och sammansättning:

Vita 20 grams tabletter som löser sig sakta i vatten. Aktiva substansen triklorisocyanursyra (cyanursyra) (990 g/kg), indexnummer 613-031-00-05.

 

FARA:

- Kan intensifiera brand.
- Oxiderande.
- Skadligt vid förtäring.
- Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. – Rökning förbjuden.
- Hålls/ förvarad åtskilt från kläder/…/ brännbara material.
- Undvik att blanda med brännbara ämnen…
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall!


Första hjälp:

Vid inandning: Flytta den skadade till frisk luft och håll den ute tills symptom försvinner helt.
Vid kontakt med hud: Spola genast med mycket vatten och fortsätt i 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Uppsök läkarvård om irritation kvarstår.
Vid kontakt med ögon: Skölj genast med öppna ögonlock under rinnande vatten i minst 15 minuter. Uppsök genast läkarvård.
Vid förtäring: FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Ge den skadade 1 – 2 glas vatten att dricka och uppsök läkarvård.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning åtskilt från mat, dryck och foder i sval, torr och mörk miljö utanför brandfarliga, explosiva, sura och oxiderande ämnen. Förvara oåtkomligt för barn.

 

Obs! Använd inte med andra produkter. Kan utveckla giftig gas (klorgas). Vidrör inte produkten med våta händer. Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning.

 

Garantitid:

Minst 3 år från tillverkningsdatum och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Släpp inte produkten ut i avloppssystemet. Lämna produkt/förpackning till uppsamlingsplats för farligt avfall!

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning

Granskat av VUOS a.s., certifieringsorgan CETA Tillverkningsdatum: Anges på förpackning.


Volym:

0,9 kg


Tillverkare:

Mountfield