Azuro Vintermedel för pool 3 L

Ordinarie pris 279 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 279 kr
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.
Ordinarie pris 279 kr
Ordinarie pris Kampanj pris 279 kr

Azuro Vintermedel för pool 3 L

 

Produkt avsedd för vinterstängning av pool

 

Effekt:

Produkten används för vinterstängning av utomhuspooler, hindrar från avlagring av hårda kalkbeläggningar och gör det enkelt att rengöra poolen vid vårstart. Produkten hindrar inte från frysning av vatten.

 

Bruksanvisning:

Förbered poolen i slutet av badsäsong för vinterstängning utifrån anvisningar från poolens tillverkare. Justera pH-värdet till 7,0 – 7,4 innan användning av produkt. Fortsätt och följ enligt anvisningar för poolens vinterstängning.

 

Doseringsanvisning:

Dosera 1 l per 10 m3 (10 000 l) vatten beroende på vattnets hårdhetsgrad (vatten med hårdhetsgrad över 15 °N är behovet av dosering 2x större). Späd önskad dosmängd med vatten i förhållandet 1:10 i en plasthink och häll den längs poolens kanter.

 

Utseende och sammansättning:

Svag viskös vätska. Innehåller aktiva substansen poly[(chlormethyl) oxiran-co-dimethylamin] < 100 g/l.

 

Varning:

Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Innehållet/
behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall!

 

Första hjälp:

Vid inandning: Flytta den skadade personen till frisk luft och låt den vila. Om andningsproblem kvarstår kontakta läkare.
Vid kontakt med hud: Ta av förorenade kläder och börja med att spola genast med vatten och fortsätt. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Uppsök läkarvård om irritation uppstår.
Vid kontakt med ögon: Spola genast med öppna ögonlock under rinnande vatten. Undvik kontamination av oskadat öga vid sköljningen (från näsroten ut till näsan) och fortsätt med sköljningen. Om problemet kvarstår uppsök genast läkarvård.
Vid förtäring: FRAMKALLA INTE KRÄNKNING! Ge den skadade 3–4 glas vatten att dricka. Uppsök genast läkarvård.

 

Förvaring:

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning i torr och sval plats vid temperatur som inte överstiger 30°C. Förvaras åtskilt från mat, dryck och foder.

 

Varning:

Använd inte med andra kemikalier. Tillverkare ansvarar inte för skador som förorsakats av felaktig användning. Anm.: Produkten har algdödande effekter beprövade vid dosering 100 ml/m3
vatten var 5 – 8 dagar.

 

Garantitid:

24 månaders garanti och vid uppfyllnad av förvaringsvillkor.

 

Kassering:

Släpp inte produkten ut i avloppssystemet. Lämna oanvänd eller tom förpackningen med rester till uppsamlingsplats för farligt avfall! Skölj ur tom förpackningen ordentligt och lämna den till insamlingen av kommunalt avfall.

 

Tillverkningsdatum:

Anges på förpackning.

Granskat av VUOS a.s., certifieringsorgan CETA.

 

Volym:

3 l

 

Tillverkare:

Mountfield