Produktserie: Inspiration & Guider

Bygga med eller utan bygglov -  Vad gäller? - Guide

Bygga med eller utan bygglov - Vad gäller?

0 kommentarer

I denna guide finner du vilka föreskrifter som gäller för komplementbyggnader och vissa tillbyggnader i Villahomes sortiment. Oavsett om bygglov behövs eller ej så kan det finnas andra regler som är viktiga att känna till, exempelvis regler för AttefallshusVäxthusFriggebodarMurar och plankSkärmtakPergola och spaljé.

 

Innehållsförteckning: 

  • Bygglov behövs / När du behöver bygglov

  • Bygglov behövs ej / När du inte behöver bygglov

  • Bygglov eller anmälan om byggstart kan behövas

 

Pool, poolhus eller spabad

En pool eller ett spabad kräver i regel inte bygglov eller marklov. I vissa undantagsfall kan en gjuten pool komma att betraktas som en mur och i så fall bli bygglovspliktig. Likaså kan anläggningar i anslutning till poolen eller spabadet kräva bygglov. Det kan till exempel röra sig om altandäck högt över mark, insynsskydd i form av plank eller glastak över en pool. Även om en pool eller ett spabad inte kräver bygglov är det en god idé att informera sina grannar om åtgärden om det är nära till fastighetsgräns. En god relation till sina grannar tjänar alla på. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun. Är du intresserad av att köpa ett spabad eller pool så kan du med fördel ta del av vårat utbud på villahome.se. Vi har 10 års lång erfarenhet inom pool och spa och erbjuder endast spabadkar och pooler med beprövad teknik för det svenska klimatet.

Attefallshus

Ett Attefallshus får vara maximalt 30 m2 byggnadsyta och inte högre än 4,0 meter till nock från markens medelnivå invid byggnaden. Du får på din fastighet till ett en- eller tvåbostadshus ha maximalt 30 m2 Attefallshus. Om du vill uppföra flera byggnader med stöd av Attefallsreglerna är det den totala ytan som räknas. Ytan för Attefallshus räknas inte in i den byggrätt du har enligt en eventuell detaljplan. Likaså kan ett Attefallshus uppföras på så kallad prickmark, det vill säga mark som enligt en detaljplan inte får bebyggas. Om Attefallshuset ska uppföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs den angränsande fastighetsägarens medgivande. Dock får ett Attefallshus aldrig uppföras närmare fastighetsgräns mot gata eller allmän platsmark än 4,5 meter. Inom dessa kriterier får Attefallshus uppföras utan bygglov – dock krävs en anmälan och du måste vänta på att få ett startbesked innan du får börja bygga. På vissa fastigheter, till exempel med kulturellt värdefull bebyggelse, kan det ändå finnas restriktioner. Trots ovanstående kan ett Attefallshus kräva dispens från strandskyddet i strandnära lägen. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Friggebod

En Friggebod får vara maximalt 15 m2 byggnadsyta och inte högre än 3,0 meter till nock från markens medelnivå invid byggnaden. Du får på din fastighet till ett en- eller tvåbostadshus ha maximalt totalt 15 m2 Friggebod. Om du vill uppföra flera byggnader med stöd av Friggebodsreglerna är det den totala ytan som räknas. Ytan för Friggebodar räknas inte in i den byggrätt du har enligt en eventuell detaljplan. Likaså kan en Friggebod uppföras på så kallad prickmark, det vill säga mark som enligt en detaljplan inte får bebyggas. Om Friggeboden ska uppföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs den angränsande fastighetsägarens medgivande. Dock får en Friggebod aldrig uppföras närmare fastighetsgräns mot gata eller allmän platsmark än 4,5 meter. Inom dessa kriterier får Friggebodar uppföras utan både bygglov och anmälan. På vissa fastigheter, till exempel med kulturellt värdefull bebyggelse, kan det ändå finnas restriktioner. Trots ovanstående kan en Friggebod kräva dispens från strandskyddet i strandnära lägen. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Murar och plank

Murar och plank kräver enligt plan- och byggförordningen bygglov. Många kommuner har riktlinjer för hur högt ett staket får vara innan det räknas som ett plank och bygglov krävs. Undantag från reglerna kring bygglov finns. Om du till ditt en- eller tvåbostadshus vill uppföra ett plank eller en mur i syfte att anordna en skyddad uteplats får du göra det utan bygglov eller anmälan under förutsättning att planket eller muren inte är högre än 1,8 meter och inte sträcker sig längre ut från byggnadens fasad än 3,6 meter. Om planket eller muren ska uppföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs den angränsande fastighetsägarens medgivande. Dock får planket eller muren aldrig uppföras närmare fastighetsgräns mot gata eller allmän platsmark än 4,5 meter. Trots ovanstående kan plank och murar kräva dispens från strandskyddet i strandnära lägen. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Skärmtak

Du får på din fastighet med ett tillhörande en- eller tvåbostadshus uppföra totalt 15 m2 skärmtak över uteplats eller entré. Ytan för bygglovsbefriade skärmtak räknas inte in i den byggrätt du har enligt en eventuell detaljplan. Likaså kan ett bygglovsbefriat skärmtak uppföras på så kallad prickmark, det vill säga mark som enligt en detaljplan inte får bebyggas. Om skärmtaket ska uppföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs den angränsande fastighetsägarens medgivande. Dock får ett bygglovsbefriat skärmtak aldrig uppföras närmare fastighetsgräns mot gata eller allmän platsmark än 4,5 meter. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Pergola

Pergola kräver inte bygglov. För att en konstruktion ska räknas som pergola krävs att den består avsevärt mycket mer luft än material. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Spaljé

Spaljé kräver inte bygglov. För att en konstruktion ska räknas som ett spaljé krävs att den består av avsevärt mycket mer luft än material. Om den skyddar mot insyn är det inget spaljé. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Carport/garage

Grundregeln är att carport och garage kräver bygglov. Du kan på din fastighet tillhörande ett en- eller tvåbostadshus uppföra carport eller garage med stöd av reglerna gällande Friggebod eller Attefallshus. Samma regler avseende avstånd till fastighetsgräns, byggnadens storlek och höjd gäller då som för Friggebod respektive Attefallshus. Vissa lättnader för byggnation utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse finns. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Växthus

Växthus kräver i regel bygglov, då det räknas som en byggnad. Ett växthus kan uppföras med stöd av reglerna gällande Friggebod eller Attefallshus. Samma regler avseende avstånd till fastighetsgräns, byggnadens storlek och höjd gäller då som för Friggebod respektive Attefallshus. Vissa lättnader för byggnation utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse finns. Vissa lägre, enklare växthus kan uppföras utan bygglov då de ej räknas som mätvärt utrymme men även ett enklare odlingsskåp som förankras i fasaden på en befintlig byggnad kan inom detaljplanerat område räknas som en fasadändring och blir då bygglovspliktig. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Inglasade uterum

Inglasade uterum kräver i regel bygglov. Dock kan man till sitt en- eller tvåbostadshus uppföra en så kallad Attefallstillbyggnad. En Attefallstillbyggnad får vara maximalt 15 m2 bruttoarea, det vill säga ytan måste vara igenbyggd med både tak och väggar. Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga huset. En Attefallstillbyggnad får strida mot en eventuell detaljplans begränsningar avseende byggrätt och placering. Om Attefallstillbyggnaden ska uppföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs angränsande fastighetsägares medgivande. En Attefallstillbyggnad får dock ej aldrig uppföras närmare fastighetsgräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse finns vissa lättnader från kravet på bygglov gällande mindre tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov. I de flesta fall räknas det som en fasadändring med i de fall där en eventuell detaljplan anger en maximal byggrätt i bruttoarea kommer en inglasning av en balkong att resultera i en ökning av byggnadens bruttoarea. För mer information kontakta enheten för bygglov i din kommun.

Bastustuga

En bastustuga är en byggnad och därmed bygglovspliktig. Reglerna gällande Friggebod eller Attefallshus kan även nyttjas för en bastustuga.

 

Denna sida är till för att ge våra kunder svar på frågor och rådgivning. Texten på webbplatsen är vägledande. Vi reserverar oss för tekniska ändringar, lag ändringar skriv- och tryckfel samt ändringar av regler. Vi friskriver oss ifrån såväl större som mindre ändringar av dessa regler. Informationen vi tillhandahåller skall inte betraktas som regelverk. För exakt information rekommenderar vi Boverkets sidor.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/

Tags:

Förra Luftkonditionering Bäst i test 2022
Nästa Att tänka på när du väljer golvvärme ihop med trägolv

Lämna en kommentar

Notera att kommentaren behöver godkännas innan de publiceras.