Produktserie: Inspiration & Guider

Uppstart av ny pool nyfylld pool eller vårstart

Uppstart av din pool - Guide

0 kommentarer

Vid uppstart av din pool är det viktigt att poolen startas upp på rätt sätt. Följ denna guide så kommer du kunna njuta av din pool och få en lyckad badsäsong.

1. Montera samtliga pooldetaljer

Vid start, börja med att montera samtliga pooldetaljer för att få en komplett pool såsom Inlopp, Bräddavlopp(Skimmer), lampor tillsammans med slangar, cirkulationspump, Sandfilter och eventuell värmepump.

Sandfilter och cirkulationspump ställes i Teknikbox nära Poolen med cirkulationspumpen monterad under vattennivån.

 • Mått 1,13 x 1,13 meter med en höjd 1,0.
 • Gör dräneringshål i lådan och dränering under denna.
 • Gör även ett tak på lådan, ifall detta inte redan finnes, så att regn direkt ner undvikes.
 • Frostvakt är även bra att ha på vinterhalvåret.
 • Lådan skall vara förberedd med 220 volt uttag.
 • Var noga med att få alla kopplingar täta innan start.

Samtliga elanslutningar såsom Värmepump, Lampor, Cirkulationspump etc. MÅSTE inkopplas av behörig elektriker.

2. Fyll poolen med vatten

Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen

OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, eftersom axeltätningen då riskerar att skadas.

4. Öppna ventilerna

Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ in pumpen på backspolning

Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ner handtaget så underlättas vridningen.

6. Starta pumpen

När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. Obs! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.

7. Stanna pumpen

8. Slå över Sandfiltrets vred till Filter.

9. Sätt på cirkulations- och värmepumpen

Slå på cirkulationspumpen och värmepumpen. Här kan komma mer luft ur systemet under kort period.

Poolens cirkulationssystem

Vattnet flödar ut från poolen via ett bräddavlopp s.k. ”skimmer” som är försett med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan.

Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet.

Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka, beroende på omgivning.

Vattnet cirkulerar tillbaka till poolen renat och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken.

Dessa bör riktas svagt utåt eller nedåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.

PH-värdet

PH-skalan går från 0 till 14 där PH 7 är neutralt.

Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten.

Optimalt PH-värde i en simbassäng är 7,2 - 7,6.

Lågt pH-värde ger:

 • Aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
 • Irriterade ögon och slemhinnor
 • Skador på poolduken

Högt pH-värde ger:

 • Sämre klordesinfektion
 • Hudirritation
 • Kalkutfällning
 • Grumlighet

Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt

Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger).

Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar.

Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor

Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritation på ögon och slemhinnor.

Bundet klor reduceras genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.

Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat.

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek.

För att mäta klorhalten används testset/fotometer.

De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret.

Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret

Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen.

Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkninglöst. Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt.

Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.

Det finns många olika små testapparater som mäter med stor noggrannhet vattnets klorhalt , alkalinitet, pH- och cyanursyrainnehåll fotometriskt.

En mycket bra hjälp för dig som poolägare.

Standardrutiner

 • Poolvattnet ska chockkloreras var 2-4 vecka, beroende på badbelastning.
 • Dosera alltid kemikalier på kvällen efter dagens sista bad.
 • Blanda ej kemikalier med varandra, ej heller olika typer av klor.

 

Köp Pool & pooltillbehör hos Villahome.se

Tags:

Förra Vårstart av pool - Guide
Nästa Välj rätt pooltak - Guide

Lämna en kommentar

Notera att kommentaren behöver godkännas innan de publiceras.